ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Αρ. πρωτ.: 261/2024

Προς τα μέλη του Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού και κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ., η οποία επικυρώθηκε από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 24/4/2024, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες.

Η Γ.Σ. θα συνέλθει στα επί της οδού Νίκης αριθμ. 25 Γραφεία του Συνδέσμου στις 24/5/2024 και ώρα 18.00 μ.μ. για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και την διεξαγωγή των Εκλογών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία για την διεξαγωγή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαρτία, οι εργασίες της θα επαναληφθούν το Σάββατο 25/5/2024, ώρα 11:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διατάξεως, οπότε, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 8 του Καταστατικού, θα θεωρηθεί σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Η δε εκλογική διαδικασία θα εκκινήσει αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

Α.   Εκλογή Προεδρείου της Γενικής  Συνελεύσεως.

Β.   Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Γ.  Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και  αναπληρωματικών αυτών μελών για την επόμενη τριετία.

Μέλη που δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως, είναι δυνατόν να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος  του Συνδέσμου να τους αντιπροσωπεύσει, όπως ορίζει το άρθρο 10  παρ. 7 του Καταστατικού, κατά το οποίο δεν μπορεί κανένας να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν. Χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις δεν ισχύουν, παρά μόνον το έντυπο του Συνδέσμου.

Όσα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και επιθυμούν να περιληφθούν στα ψηφοδέλτια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται όπως δηλώσουν τούτο εγγράφως (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) στο email του Συνδέσμου μέχρι και τις 14/5/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μ.μ..

Στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει.